Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

BAN LIÊN LẠC  CÁN BỘ  HƯU TRÍ
 NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc


                                                                 Thái Nguyên ngày  29 Tháng 5 năm 2018

 QUY CHẾ  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ
HƯU TRÍ NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN.
                                           
- Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài  Chính và Sở Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên
- Căn cứ nguyện vọng của cán bộ hưu trí Ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên
-Căn cứ vào Kinh nghiệm thực tế tổ chức hoạt động của Ban liên lạc Cán bộ hưu trí ngành Tài Chính trong những năm qua ( từ 2001 đến năm 2017)sau khi xin ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí đại diện các tổ trong Ban Liên Lạc
Nay ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Liên Lạc cán bộ Hưu trí Ngành Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên như sau :
I- TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC
Điều 1- Tên gọi : BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ NGÀNH TÀI CHÍNH  TỈNH THÁI NGUYÊN .Ban Liên lạc có con dấu riêng để quan hệ giao dịch dấu được khắc theo quy định. Ban Liên Lạc có phòng làm việc Tại phòng 3 tầng 3 Sở Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên
Điều 2- BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ NGÀNH TÀI CHÍNH  TỈNH THÁI NGUYÊN  là t chức t nguyện với sự tham gia của các cán bộ nhân viên thuộc ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ bao gồm Sở Tài Chính và các Phòng Tài Chính ,Cục Thuế và các Chi Cục Thuế,Kho Bạc  Nhà nước Tỉnh và KBNN các Huyện Thành Phố ,Thị Xã, Công ty Bảo Hiểm , Công Ty Bảo hiểm nhân thọ, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài Chính và Công Nghệ Tỉnh Thái Nguyên (Sau đây gọi tắt là BLL)
Điều 3-Mục đích và Nguyên tắc hoạt động của Ban liên lạc
          BLL là đại diện cho các Hội  viên là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan trong ngành Tài Chính tỉnh,nắm tình hình tâm tư nguyện vọng và đời sống sinh hoạt của các Hội viên để tạo sự Đoàn kết thống nhất cao làm chỗ dựa về tinh thần nhằm phát huy truyền thống của ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên.
Mục đích hoạt động của BLL cán bộ hưu trí Ngành Tài Chính
Duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ Ngành tài Chính nghỉ hưu
- Tạo điều kiện giúp cán bộ hưu trí tiếp nhận thông tin về chủ trương chính sách của Đảng ,nhà nước và của ngành được kịp thời
Tạo điều kiện để cán bộ hưu gặp gỡ thăm hỏi, trao đổi với cán bộ đương chức trong ngành và giữa người về hưu với nhau
Tổ chức thăm hỏi nhau khi ốm đau,mừng thọ ,chúc thọ đối với cán bộ hưu cao tuổi, tổ chức tiễn biệt nhau khi qua đời
Tạo điều kiện cho cán bộ hưu tham gia ý kiến đóng góp với ngành về công tác quản lý và các hoạt động khác nhằm góp phần tăng cường sự phát triển của ngành Tài Chính
          2-BLL hoạt động theo nguyên tắc Tập trung dân chủ,quyết định trên cơ sở thống nhất hoặc theo đa số.Mọi quyết định của ban liên lạc phải được tập thể thông qua với biểu quyết nhất trí của trên 50% các Hội viên của BLL

II- TỔ CHỨC,NHIỆM VỤ CỦA BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ
NGÀNH TÀI CHÍNH

Điều 4 -  BLL Cán bộ hưu trí ngành Tài Chính đặt dưới sự lãnh đạo và hỗ trợ của các đơn vị trong ngành Tài Chính từ Tỉnh đến Các Huyện,Thành Phố và Thị Xã
Điều 5- BLL Cán bộ Hưu trí ngành Tài Chính có Trưởng Ban, 1 đến 2 phó Ban, cùng 1 số Ủy viên ( số lượng không quá 7 đồng chí).Trưởng Ban,các Phó Trưởng Ban ,các Uỷ viên, các Tổ trưởng do các Hội viên của BLL bầu. Ở Huyện ,Thành Phố ,Thị Xã, trường Cao Đẳng Kinh tế và Công Nghệ Công ty Bảo Hiểm và Bảo Hiểm Nhân thọ có 1 đ/c làm Chi hội trưởng , 1 đ/c làm chi hội phó. Nếu chi hội có từ 20 hội viên trở lên thì thành lập các Tổ .mỗi tổ có Tổ trưởng và 1 tổ phó
Điều 6 : BLL Cán bộ hưu trí Ngành Tài chính huyện, Thành Phố, Thị Xã, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài Chính và Công Nghệ công ty Bảo Việt và Bảo Hiểm Nhân thọ chủ động điều hành hoạt động của Ban Liên Lạc và chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị cấp đó.
Điều 7 : Nhiệm kỳ của BLL là  2 năm, Trong nhiệm kỳ việc thay thế bổ sung thành viên BLL cấp Tỉnh Huyện,Thành Phố Thị Xã, Trường Cao Đẳng Kinh Tế và Công nghệ công ty Bảo Việt và Bảo Hiểm Nhân thọ do lãnh đạo cấp đó xem xét và do Hội viên bầu ra
Điều 8 : Nhiệm vụ của Ban Liên lạc cấp Tỉnh và các chi hội
- Tổ chức  việc thực hiện Quy chế của BLL
- Đề ra tổ chức và Thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch
- Định kỳ 6 tháng Ban Liên lạc cấp nào thì Báo cáo lãnh đạo ngành cấp đó
- Hàng năm tổng kết hoạt động của  BLL cấp đó
Tố chức thăm hỏi , giúp đỡ hội viên khi ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, Tiễn biệt hội viên qua đời, thăm viếng bố, mẹ, vợ , con hội viên qua đời.
-Tổ chức các cuộc thăm quan du lịch…
Các chi hội có báo cáo 6 tháng và cả năm  trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm về tình hình hoạt động và danh sách hội viên theo mẫu quy định
III-CHẾ ĐỘ VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT CỦA BAN LIÊN LẠC

Điều 9 : BLL Cán bộ Hưu trí  Ngành Tài Chính chính cấp tỉnh, cấp Huyện, Thành Phố, Thị xã và Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính và Công Nghệ công ty Bảo Hiểm và Bảo Hiểm Nhân thọ 6 tháng họp một lần, họp toàn thể hội viên mỗi năm một lần vào dịp cuối năm trước Rằm tháng Chạp năm Âm lịch.
          Thời gian địa điểm cụ thể do BLL quy định và thông báo tới các thành viên.Các cơ quan trong khối Tài Chính Của tỉnh và Các Huyện Thành Phố Thị Xã ,Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính và Công Nghệ công ty Bảo Hiểm và Bảo Hiểm Nhân thọ tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện và vật chất để đưa đón ,tổ chức gặp mặt liên hoan
Điều 10 : Nội dung sinh hoạt
-Nghe lãnh đạo Ngành (đương chức) chỉ đạo,tổng kết, kiểm điểm hoạt động của BLL
 Tổ chức mừng thọ Hội viên cao niên tuổi 70, 80, 90, 100 và tổ chức chúc thọ các hội viên tuổi 75 và tuổi 85 trở lên hàng năm và tặng quà hội viên theo phong tục truyền thống
- Đề ra phương hướng công tác cho năm sau
IV- HỘI VIÊN
Điều 11- Điều kiện là Hội viên.
- Tất cả Cán bộ, Công chức , Viên chức công tác trong Ngành Tài Chính cho đến khi nghỉ hưu bao gồm Tài Chính,Thuế, Kho Bạc Nhà nước từ tỉnh đến các Huyện, Thành Phố, Thị Xã. Công Ty Bảo Hiểm , Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ, Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính và Công Nghệ tỉnh Thái Nguyên có đơn xin tham gia sinh hoạt Ban Liên Lạc Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính
- Các Cán bộ Công chức , Viên chức trước đây công tác trong ngành Tài Chính do cấp trên điều động sang công tác tại cơ quan khác khi nghỉ hưu đã đảm nhiệm các chức vụ từ phó Chủ tịch Huyện, Phó Giám đốc Sở ( và tương đương) trở lên có nguyện vọng tham gia sinh hoạt BLL Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính thì có đơn xin tham gia BLL và sinh hoạt tại tổ theo địa bàn nơi cư trú
- Các Cán bộ, Công chức, Viên chức công tác tại ngành Tài Chính đã chuyển đi đơn vị khác Ngành nhưng đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” hoặc có thời gian công tác. trong ngành Tài Chính từ 15 năm trở lên nay có nguyện vọng tham gia sinh hoạt thì có đơn  và là hội viên sinh hoạt theo địa bàn nơi cư trú.
Điều 12 : Quyền lợi , nghĩa vụ Hội viên
- Quyền lợi : + Được tham gia các hoạt động của BLL, thảo luận, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến cán bộ trong ngành tài chính nghỉ hưu, nhận xét, tham gia, góp ý với BLL và các chi hội,các tổ.
+ Hội viên ốm phải đi bệnh viện được được  thăm hỏi 100.000 đ/lần/1 năm. (Kinh phí do các tổ chi )
+ Hội viên qua đời được phúng viếng 400.000 đ ( trong đó có một vòng hoa) Kinh phí do BLL tỉnh Chi.
Hội viên nào có nguyện vọng thôi tham gia sinh hoạt thì báo cáo với tổ trưởng, chi hội thì được thôi tham gia sinh hoạt và được trả lại tiền chân quỹ
Nghĩa vụ : + Mỗi Hội viên có trách nhiệm tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng cho BLL cho Chi hội và tổ trong các buổi sinh hoạt.
 Kinh Phí đóng góp : Tiền chân hội ; 200.000 đ/1 người .Nộp ngay khi được kết nạp (nộp về  BLL Tỉnh 100%)
         Tiền Hội phí mỗi năm 100.000đ/người từ năm 2018 trở đi .Hội phí thu ngay lần gặp mặt hàng năm vào đầu năm dương lịch cuối năm âm lịch ( Mức đóng góp này do BLL Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính Tỉnh hàng năm tùy theo tình hình cụ thể quy định ( nộp về BLL Tỉnh 20%)
+ Mỗi Hội viên phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ công chức , viên chức Ngành Tài Chính nghỉ hưu, không được làm mất uy tín của Ban Liên Lạc ,của Ngành, của cơ quan
 +  Các Hội viên trong Ban liên lạc phải có trách nhiệm với nhau nắm thông tin và thông báo kịp thời cho ban liên lạc về những diễn biến thay đổi của các Hội viên để có hướng giải quyết cho phù hợp .
V - TÀI CHÍNH
Điều 13 : Tài chính của BLL Tỉnh và các Chi hội , các tổ
PHẦN THU- Thu tiền chân và Hội Phí do Hội viên đóng góp theo quy định
- Dựa vào nguồn tài trợ của các đơn vị thuộc ngành Tài Chính và sự giúp đỡ của các cá nhân, các đơn vị có lòng hảo tâm hỗ trợ
 - Quỹ của BLL tỉnh, của các chi hội và của các tổ hưu phải gửi vào quỹ tiết kiệm Nhà nước và được sử dụng theo đúng quy định
PHẦN CHI - Chi thăm hỏi, Chúc thọ, mừng thọ, phúng viếng, gặp mặt hội viên  mức chi theo quy định
Phụ cấp công tác phí hàng năm : Trưởng phó BLL : 300.000/năm .Các Ủy viên : 200.000 đ/năm. Các tổ trưởng hưởng Phụ cấp 150.000/năm do Ban Liên lạc Tỉnh chi để phục vụ công tác thông tin liên lạc.
Chi in ấn tài liệu, giấy mời …Và một số khoản chi khác phát sinh cụ thể
. Hàng năm BLL Tỉnh, các chi hội và các tổ hưu phải có Báo cáo tài chính công khai
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 14 : Quy chế này được Hội nghị Ban Liên Lạc Cán bộ Hưu trí Ngành Tài Chính họp mở rộng thông qua. Trên cơ sở quy chế này các Tổ hưu trí phát hành quy chế phù hợp với điều kiện hoạt động của mình
Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, và được thực hiện từ năm 2018.Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế sẽ do hội nghị toàn thể Hội viên thảo luận , thống nhất quyết định.
          Ban Liên lạc Cán bộ Hưu trí Ngành Tài Chính đề nghị các đồng chí lãnh đạo trong ngành Tài Chính từ Tỉnh đến cấp Huyện , Thành Phố, Thị xã,và Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính và Công nghệ tỉnh hết sức quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức Hưu trí Ngành hoạt động có hiệu quả./.  

Nơi nhận :-Các Hội viên của BLL để thực hiện.
- Lãnh Đạo các cơ quan trong khối Tài Chính tỉnh để báo cáo và tạo điều kiện giúp đỡ
T/M BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ
NGÀNH TÀI CHÍNH
TRƯỞNG BANNGUYỄN ĐÌNH BÀNG
Chúc mừng
Kính tặng các Thày giáo ,Cô giáo Nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam


Xin chúc mừng các thày ,cô giáo
Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt NamTặng lẵng hoa thể hiện tấm lòng
Truyền thống dân ta “Tôn sư trọng đạo”

“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”Lời Bác dạy ta suốt đời ghi nhớ
Khi nghĩ đến cũng là nhắc nhở
Cần quan tâm đến Giáo dục nước nhà.
Vui hôm nay tất cả chúng ta
Cùng nhau chúc các Thày Cô mạnh khỏe
Mang tâm huyết chăm lo cho lớp trẻ
Để các em có cơ hội đổi đời
 Chúc Thày cô luôn mạnh khỏe ,yêu đời
     Chúc các gia đình Vui tươi ,Hạnh Phúc ./.

                          Thái Nguyên ngày 20 tháng 11 năm 2016

                                                      Nguyễn Đình Bàng
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa