Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU

Bính Thân qua đi Đinh Dậu tới
Trong không khí vui tươi phấn khởi
Xin chúc mừng tất cả chúng ta
Một năm mới mọi nhà Hạnh phúc
Vui Xuân mới cùng nhau ta chúc
Chúc cho nhau Thịnh Vượng -An Khang
Ta tiến lên từng bước vững vàng
Cùng phấn đấu thi đua ,đổi mới
Hãy Đoàn Kết ,cùng nhau vươn tới
Những đỉnh cao Thế giới loài người.
Chúc chúng ta Mạnh Khỏe Yêu đời
Các gia đình vui tươi ,Hạnh Phúc./.
                                         Nguyễn Đình Bàng
                                            Hội viên TĐVN

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới ta thêm một tuổi đời
Chúc nhau luôn nở nụ cười tươi
Chúc nhau Vạn Sự đều Như Ý
Thịnh Vượng -An Khang ,sáng cuộc đời./.
                                                  Xuân Đinh Dậu 2017
                                                    Nguyễn Đình Bàng
                                               Hội viên Thi Đàn Việt Nam

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

BAN LIÊN LẠC  CÁN BỘ  HƯU TRÍ
 NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc


                                                                 Thái Nguyên ngày  29 Tháng 5 năm 2018

 QUY CHẾ  TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ
HƯU TRÍ NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH THÁI NGUYÊN.
                                           
- Căn cứ chỉ đạo của Bộ Tài  Chính và Sở Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên
- Căn cứ nguyện vọng của cán bộ hưu trí Ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên
-Căn cứ vào Kinh nghiệm thực tế tổ chức hoạt động của Ban liên lạc Cán bộ hưu trí ngành Tài Chính trong những năm qua ( từ 2001 đến năm 2017)sau khi xin ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí đại diện các tổ trong Ban Liên Lạc
Nay ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Liên Lạc cán bộ Hưu trí Ngành Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên như sau :
I- TÍNH CHẤT, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN LIÊN LẠC
Điều 1- Tên gọi : BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ NGÀNH TÀI CHÍNH  TỈNH THÁI NGUYÊN .Ban Liên lạc có con dấu riêng để quan hệ giao dịch dấu được khắc theo quy định. Ban Liên Lạc có phòng làm việc Tại phòng 3 tầng 3 Sở Tài Chính Tỉnh Thái Nguyên
Điều 2- BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ NGÀNH TÀI CHÍNH  TỈNH THÁI NGUYÊN  là t chức t nguyện với sự tham gia của các cán bộ nhân viên thuộc ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ bao gồm Sở Tài Chính và các Phòng Tài Chính ,Cục Thuế và các Chi Cục Thuế,Kho Bạc  Nhà nước Tỉnh và KBNN các Huyện Thành Phố ,Thị Xã, Công ty Bảo Hiểm , Công Ty Bảo hiểm nhân thọ, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài Chính và Công Nghệ Tỉnh Thái Nguyên (Sau đây gọi tắt là BLL)
Điều 3-Mục đích và Nguyên tắc hoạt động của Ban liên lạc
          BLL là đại diện cho các Hội  viên là cầu nối giữa hội viên với các cơ quan trong ngành Tài Chính tỉnh,nắm tình hình tâm tư nguyện vọng và đời sống sinh hoạt của các Hội viên để tạo sự Đoàn kết thống nhất cao làm chỗ dựa về tinh thần nhằm phát huy truyền thống của ngành Tài Chính tỉnh Thái Nguyên.
Mục đích hoạt động của BLL cán bộ hưu trí Ngành Tài Chính
Duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ Ngành tài Chính nghỉ hưu
- Tạo điều kiện giúp cán bộ hưu trí tiếp nhận thông tin về chủ trương chính sách của Đảng ,nhà nước và của ngành được kịp thời
Tạo điều kiện để cán bộ hưu gặp gỡ thăm hỏi, trao đổi với cán bộ đương chức trong ngành và giữa người về hưu với nhau
Tổ chức thăm hỏi nhau khi ốm đau,mừng thọ ,chúc thọ đối với cán bộ hưu cao tuổi, tổ chức tiễn biệt nhau khi qua đời
Tạo điều kiện cho cán bộ hưu tham gia ý kiến đóng góp với ngành về công tác quản lý và các hoạt động khác nhằm góp phần tăng cường sự phát triển của ngành Tài Chính
          2-BLL hoạt động theo nguyên tắc Tập trung dân chủ,quyết định trên cơ sở thống nhất hoặc theo đa số.Mọi quyết định của ban liên lạc phải được tập thể thông qua với biểu quyết nhất trí của trên 50% các Hội viên của BLL

II- TỔ CHỨC,NHIỆM VỤ CỦA BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ
NGÀNH TÀI CHÍNH

Điều 4 -  BLL Cán bộ hưu trí ngành Tài Chính đặt dưới sự lãnh đạo và hỗ trợ của các đơn vị trong ngành Tài Chính từ Tỉnh đến Các Huyện,Thành Phố và Thị Xã
Điều 5- BLL Cán bộ Hưu trí ngành Tài Chính có Trưởng Ban, 1 đến 2 phó Ban, cùng 1 số Ủy viên ( số lượng không quá 7 đồng chí).Trưởng Ban,các Phó Trưởng Ban ,các Uỷ viên, các Tổ trưởng do các Hội viên của BLL bầu. Ở Huyện ,Thành Phố ,Thị Xã, trường Cao Đẳng Kinh tế và Công Nghệ Công ty Bảo Hiểm và Bảo Hiểm Nhân thọ có 1 đ/c làm Chi hội trưởng , 1 đ/c làm chi hội phó. Nếu chi hội có từ 20 hội viên trở lên thì thành lập các Tổ .mỗi tổ có Tổ trưởng và 1 tổ phó
Điều 6 : BLL Cán bộ hưu trí Ngành Tài chính huyện, Thành Phố, Thị Xã, Trường Cao đẳng Kinh tế Tài Chính và Công Nghệ công ty Bảo Việt và Bảo Hiểm Nhân thọ chủ động điều hành hoạt động của Ban Liên Lạc và chịu trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị cấp đó.
Điều 7 : Nhiệm kỳ của BLL là  2 năm, Trong nhiệm kỳ việc thay thế bổ sung thành viên BLL cấp Tỉnh Huyện,Thành Phố Thị Xã, Trường Cao Đẳng Kinh Tế và Công nghệ công ty Bảo Việt và Bảo Hiểm Nhân thọ do lãnh đạo cấp đó xem xét và do Hội viên bầu ra
Điều 8 : Nhiệm vụ của Ban Liên lạc cấp Tỉnh và các chi hội
- Tổ chức  việc thực hiện Quy chế của BLL
- Đề ra tổ chức và Thực hiện chương trình công tác theo kế hoạch
- Định kỳ 6 tháng Ban Liên lạc cấp nào thì Báo cáo lãnh đạo ngành cấp đó
- Hàng năm tổng kết hoạt động của  BLL cấp đó
Tố chức thăm hỏi , giúp đỡ hội viên khi ốm đau hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, Tiễn biệt hội viên qua đời, thăm viếng bố, mẹ, vợ , con hội viên qua đời.
-Tổ chức các cuộc thăm quan du lịch…
Các chi hội có báo cáo 6 tháng và cả năm  trước ngày 30/6 và 31/12 hàng năm về tình hình hoạt động và danh sách hội viên theo mẫu quy định
III-CHẾ ĐỘ VÀ NỘI DUNG SINH HOẠT CỦA BAN LIÊN LẠC

Điều 9 : BLL Cán bộ Hưu trí  Ngành Tài Chính chính cấp tỉnh, cấp Huyện, Thành Phố, Thị xã và Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính và Công Nghệ công ty Bảo Hiểm và Bảo Hiểm Nhân thọ 6 tháng họp một lần, họp toàn thể hội viên mỗi năm một lần vào dịp cuối năm trước Rằm tháng Chạp năm Âm lịch.
          Thời gian địa điểm cụ thể do BLL quy định và thông báo tới các thành viên.Các cơ quan trong khối Tài Chính Của tỉnh và Các Huyện Thành Phố Thị Xã ,Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính và Công Nghệ công ty Bảo Hiểm và Bảo Hiểm Nhân thọ tạo điều kiện giúp đỡ về phương tiện và vật chất để đưa đón ,tổ chức gặp mặt liên hoan
Điều 10 : Nội dung sinh hoạt
-Nghe lãnh đạo Ngành (đương chức) chỉ đạo,tổng kết, kiểm điểm hoạt động của BLL
 Tổ chức mừng thọ Hội viên cao niên tuổi 70, 80, 90, 100 và tổ chức chúc thọ các hội viên tuổi 75 và tuổi 85 trở lên hàng năm và tặng quà hội viên theo phong tục truyền thống
- Đề ra phương hướng công tác cho năm sau
IV- HỘI VIÊN
Điều 11- Điều kiện là Hội viên.
- Tất cả Cán bộ, Công chức , Viên chức công tác trong Ngành Tài Chính cho đến khi nghỉ hưu bao gồm Tài Chính,Thuế, Kho Bạc Nhà nước từ tỉnh đến các Huyện, Thành Phố, Thị Xã. Công Ty Bảo Hiểm , Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ, Trường Cao Đẳng Kinh tế Tài chính và Công Nghệ tỉnh Thái Nguyên có đơn xin tham gia sinh hoạt Ban Liên Lạc Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính
- Các Cán bộ Công chức , Viên chức trước đây công tác trong ngành Tài Chính do cấp trên điều động sang công tác tại cơ quan khác khi nghỉ hưu đã đảm nhiệm các chức vụ từ phó Chủ tịch Huyện, Phó Giám đốc Sở ( và tương đương) trở lên có nguyện vọng tham gia sinh hoạt BLL Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính thì có đơn xin tham gia BLL và sinh hoạt tại tổ theo địa bàn nơi cư trú
- Các Cán bộ, Công chức, Viên chức công tác tại ngành Tài Chính đã chuyển đi đơn vị khác Ngành nhưng đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” hoặc có thời gian công tác. trong ngành Tài Chính từ 15 năm trở lên nay có nguyện vọng tham gia sinh hoạt thì có đơn  và là hội viên sinh hoạt theo địa bàn nơi cư trú.
Điều 12 : Quyền lợi , nghĩa vụ Hội viên
- Quyền lợi : + Được tham gia các hoạt động của BLL, thảo luận, kiến nghị những vấn đề có liên quan đến cán bộ trong ngành tài chính nghỉ hưu, nhận xét, tham gia, góp ý với BLL và các chi hội,các tổ.
+ Hội viên ốm phải đi bệnh viện được được  thăm hỏi 100.000 đ/lần/1 năm. (Kinh phí do các tổ chi )
+ Hội viên qua đời được phúng viếng 400.000 đ ( trong đó có một vòng hoa) Kinh phí do BLL tỉnh Chi.
Hội viên nào có nguyện vọng thôi tham gia sinh hoạt thì báo cáo với tổ trưởng, chi hội thì được thôi tham gia sinh hoạt và được trả lại tiền chân quỹ
Nghĩa vụ : + Mỗi Hội viên có trách nhiệm tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng cho BLL cho Chi hội và tổ trong các buổi sinh hoạt.
 Kinh Phí đóng góp : Tiền chân hội ; 200.000 đ/1 người .Nộp ngay khi được kết nạp (nộp về  BLL Tỉnh 100%)
         Tiền Hội phí mỗi năm 100.000đ/người từ năm 2018 trở đi .Hội phí thu ngay lần gặp mặt hàng năm vào đầu năm dương lịch cuối năm âm lịch ( Mức đóng góp này do BLL Cán bộ Hưu Trí Ngành Tài Chính Tỉnh hàng năm tùy theo tình hình cụ thể quy định ( nộp về BLL Tỉnh 20%)
+ Mỗi Hội viên phải luôn giữ vững phẩm chất đạo đức người cán bộ công chức , viên chức Ngành Tài Chính nghỉ hưu, không được làm mất uy tín của Ban Liên Lạc ,của Ngành, của cơ quan
 +  Các Hội viên trong Ban liên lạc phải có trách nhiệm với nhau nắm thông tin và thông báo kịp thời cho ban liên lạc về những diễn biến thay đổi của các Hội viên để có hướng giải quyết cho phù hợp .
V - TÀI CHÍNH
Điều 13 : Tài chính của BLL Tỉnh và các Chi hội , các tổ
PHẦN THU- Thu tiền chân và Hội Phí do Hội viên đóng góp theo quy định
- Dựa vào nguồn tài trợ của các đơn vị thuộc ngành Tài Chính và sự giúp đỡ của các cá nhân, các đơn vị có lòng hảo tâm hỗ trợ
 - Quỹ của BLL tỉnh, của các chi hội và của các tổ hưu phải gửi vào quỹ tiết kiệm Nhà nước và được sử dụng theo đúng quy định
PHẦN CHI - Chi thăm hỏi, Chúc thọ, mừng thọ, phúng viếng, gặp mặt hội viên  mức chi theo quy định
Phụ cấp công tác phí hàng năm : Trưởng phó BLL : 300.000/năm .Các Ủy viên : 200.000 đ/năm. Các tổ trưởng hưởng Phụ cấp 150.000/năm do Ban Liên lạc Tỉnh chi để phục vụ công tác thông tin liên lạc.
Chi in ấn tài liệu, giấy mời …Và một số khoản chi khác phát sinh cụ thể
. Hàng năm BLL Tỉnh, các chi hội và các tổ hưu phải có Báo cáo tài chính công khai
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
          Điều 14 : Quy chế này được Hội nghị Ban Liên Lạc Cán bộ Hưu trí Ngành Tài Chính họp mở rộng thông qua. Trên cơ sở quy chế này các Tổ hưu trí phát hành quy chế phù hợp với điều kiện hoạt động của mình
Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ký, và được thực hiện từ năm 2018.Trong quá trình thực hiện nếu có điểm nào chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế sẽ do hội nghị toàn thể Hội viên thảo luận , thống nhất quyết định.
          Ban Liên lạc Cán bộ Hưu trí Ngành Tài Chính đề nghị các đồng chí lãnh đạo trong ngành Tài Chính từ Tỉnh đến cấp Huyện , Thành Phố, Thị xã,và Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính và Công nghệ tỉnh hết sức quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức Hưu trí Ngành hoạt động có hiệu quả./.  

Nơi nhận :-Các Hội viên của BLL để thực hiện.
- Lãnh Đạo các cơ quan trong khối Tài Chính tỉnh để báo cáo và tạo điều kiện giúp đỡ
T/M BAN LIÊN LẠC CÁN BỘ HƯU TRÍ
NGÀNH TÀI CHÍNH
TRƯỞNG BANNGUYỄN ĐÌNH BÀNG
Chúc mừng
Kính tặng các Thày giáo ,Cô giáo Nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam


Xin chúc mừng các thày ,cô giáo
Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt NamTặng lẵng hoa thể hiện tấm lòng
Truyền thống dân ta “Tôn sư trọng đạo”

“Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người”Lời Bác dạy ta suốt đời ghi nhớ
Khi nghĩ đến cũng là nhắc nhở
Cần quan tâm đến Giáo dục nước nhà.
Vui hôm nay tất cả chúng ta
Cùng nhau chúc các Thày Cô mạnh khỏe
Mang tâm huyết chăm lo cho lớp trẻ
Để các em có cơ hội đổi đời
 Chúc Thày cô luôn mạnh khỏe ,yêu đời
     Chúc các gia đình Vui tươi ,Hạnh Phúc ./.

                          Thái Nguyên ngày 20 tháng 11 năm 2016

                                                      Nguyễn Đình Bàng

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Khi vợ vắng nhà


Vợ tôi công tác
Cả tháng mới về
Nhà cửa bộn bề
Bao nhiêu là việc
Toàn việc chết tiệt
Sao lắm thế này
Thế mà trước đây
Tôi nào có biết
Nào là nhóm bếp
Rửa nồi rửa soong
Bát đĩa ngổn ngang
Lại còn giặt giũ
Dọn dẹp nhà cửa
Sạch đẹp gọn gàng

Lại còn sửa sang
Chỗ này chỗ nọ

Thiếu bàn tay vợ
Khổ cái thân mình
Công việc gia đình
Kể sao hết được.
Trên đường công tác
Có vợ con ta
Cùng đỡ việc nhà
Thật là hạnh phúc
Tôi xin được chúc
Tất cả chúng ta
Đoàn kết chan hoà
Gia đình hạnh phúc./.

                  Nguyễn Đình Bàng
               Số nhà 74 Phủ Liễn  - TP Thái Nguyên
                  ĐT: 091.3354.979


 Chọn nơi gửi tiền

Cảnh giác với bẫy Tín dụng đen.
Ta đừng cho nó chuyện nhỏ nhen
Nó thường lừa đảo Dân nhẹ dạ.
Thủ đoạn làm sao chiếm được tiền.

Vòng đầu Lãi suất được trả liền
Lãi suất lại cao thế mới hên
Tiền vào như nước tha hồ đếm
Cứ tưởng nơi đây dễ kiếm tiền.
Ai tham là sẽ bị dính liền
Huy động tiền vào của anh em.
Số tiền lên đến vài ba tỷ
Nghĩ rằng ta sẽ được lắm tiền
Vòng sau thủ đoạn lộ rõ liền
Gốc và Lãi suất đã thăng thiên
Vội vàng đi đến tìm con nợ.
Con nợ đã bay mất hết tiền.

Nếu ta tiết kiệm được ít tiền
Địa chỉ gửi tiền đáng ưu tiên
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển
Chiếm lĩnh lòng tin
                          khắp mọi Miền./.     Nguyễn Đình Bàng
Số nhà 74 Phủ Liễn TP Thái Nguyên
ĐT: 091.3354.97
Tháng 5 nhớ Bác

Bác Hồ của chúng ta.
Bác đã đi xa bốn sáu năm rồi đó.
Trong những ngày tháng 5 lịch sử
Ta bồi hồi nhớ Bác không nguôi.
Bác Hồ ơi ,Bác Hồ ơi.
Cả cuộc đời Bác giành cho Đảng.
Cả cuộc đời Bác hy sinh cho Cách mạng.
Còn với mình không một chút riêng tư
Bác là người cha nhân hậu hiền từ
Là ánh sáng hào quang chói lọi
Soi sáng cho ta trên đường thắng lợi
Đất nước ta đang đổi mới đi lên
Kiên định Mục tiêu theo Chủ nghĩa Mác Lê Nin.
Giữ trọn niềm tin theo con đường của Bác.
Đoàn Kết giúp nhau hoàn thành sứ mạng
Lịch sử trao cho bác đã trao cho:
Đấu tranh cho Độc lập Tự do.
Cho mục tiêu Dân giàu Nước mạnh.
Dân chủ văn minh tăng cường sức mạnh.
Đưa nước ta sánh Cường Quốc Năm châu.
Tháng 5 đến rồi ta lại chúc nhau
Nhớ lời Bác phải luôn luôn Đổi mới.
Hãy Đoàn Kết và cùng nhau vươn tới.
Những đỉnh cao của  thế giới loài người.

                       Thái Nguyên ngày 19 tháng 5 năm 2015                                   Nguyễn Đình Bàng
   ĐT 0913354979

Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

CHÚC MỪNG
Kính tặng : CLB Hưu trí Thái Nguyên nhân kỷ niệm 30 năm thành lập
27/6/1986-27/6/2016

Câu Lạc Bộ hưu trí Thái Nguyên
30 năm trưởng thành,phát triển
Đến hôm nay chúng ta kỷ niệm
Quá khứ vinh quang ,vinh dự tự hào

Lãnh đạo tỉnh đã ghi nhận công lao
Câu Lạc bộ bao năm hoạt động
Đến giờ đây không ngừng phát triển
Các phong trào văn nghệ,Thể thao.

Thật tự hào,vui sướng biết bao
Được đón nhận Huân chương lao động
30 năm có nhiều hoạt động
Có ích cho đời cho tổ chức ,nhân dân

Về nghỉ hưu yếu cơ bắp ,tay chân


Nhưng Trí tuệ giúp ta hoạt động
Thơ ,văn nghệ là nguồn vui cuộc sống
Giúp cho ta trẻ mãi không già.

Hôm nay Câu lạc bộ chúng ta
Cùng nhớ lại 30 năm hoạt động
Chúc cho ta không ngừng mở rộng
Và luôn luôn phát triển đi lên./.

   Thái Nguyên ngày 26 tháng 6 năm 2016
          NGUYỄN ĐÌNH BÀNG
    Hội viên CLB Hưu Trí Thái Nguyên

BẦU CỬ LÀ NGHĨA VỤ CÔNG DÂN

Vận động các cử tri
Đi tham gia bầu cử
Thực hiện quyền dân chủ
Làm nghĩa vụ công dân
Việc này rất là cần
Để bầu ra đại biểu.

Chọn những người tiêu biểu
Có đủ đức và tài
Cần có đủ cả hai
Là cực kỳ cần thiết.
Bởi chúng ta đều biết
Các Đại biểu của dân
Thay mặt cho nhân dân
Làm chức năng đại diện


Cần khả năng phản biện
Giám sát và Thẩm tra
Ta không thể qua loa
Bầu cho xong là được.

Trước tiên cần bầu đủ
Nhớ không được bầu thừa
Cần sáng suốt ,vô tư
Chọn ra người đại biểu./.

Thái Nguyên ngày 22/4/2016

         NGUYỄN ĐÌNH BÀNG 
     CLB Hưu trí Thái Nguyên 
ĐT 0913354979
Email: banghdndtn@gmail.com


Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Tuổi già
Tuổi già lúc nhớ lúc quên
Chỉ mong cuộc sống bình yên là mừng

ĐẠI GIA KHÔNG (O) ĐỒNG

Xã hội ngày nay có “Đại Gia”
Tay không bắt giặc” mới gọi là
“Anh hùng hảo hán” thời Hiện Đại
Lừa đảo Ngân hàng với chúng ta.

Với Ngân hàng thế chấp đồ ma
Một nhà thế chấp tới hai,ba
Làm ăn thua lỗ sinh “Nợ xấu”
Nguyên nhân cũng tại bởi chúng ta:
Bộ phận kiểm soát chỉ qua loa
Vì tin “Con nợ” là ‘Đại Gia”
“Đại Gia” đã có tiền nhiều tỷ
Nảy sinh lừa đảo đến mọi nhà :
Kinh doanh “Đa cấp” lợi lộc cao
Nào gửi tiền vào lãi suất cao
Máu tham là dễ dàng sập bẫy
Hậu quả gây ra biết nhường nào.

Nâng cao cảnh giác để làm sao
Không ham tín dụng “Lãi suất cao”
“Kinh doanh lừa đảo” cần nghiêm trị
Giữ trọn lòng tin,quý biết bao./.

                                                                  Thái Nguyên ngày 15 tháng 12 năm 2015                                                                    NGUYỄN ĐÌNH BÀNG
 
lăng mộ đá toyota thanh hóa